Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering, 13 maart 2019.

Op 13 maart opent de voorzitter in een bijna volle zaal de jaarlijkse ledenvergadering. Hij heet alle aanwezigen van harte welkom en geeft tevens aan dat onze geestelijke adviseur, kapelaan Roger Maenen, wegens andere werkzaamheden niet aanwezig kon zijn.
Allereerst wordt er een terugblik gehouden over het afgelopen jaar.
Ook dit jaar is er binnen de KBO-Meijel weer iemand die de status van “Verdienstelijk lid” heeft verdiend, namelijk Mat Janssen. Omdat hij ’s middags niet aanwezig kon zijn, heeft hij deze morgen de blijvende attentie al uitgereikt gekregen.De notulen van de vorige jaarvergadering worden zonder opmerkingen goedgekeurd, met dank aan de secretaris. Daarna wordt het jaarverslag doorgenomen. Ook hier waren geen opmerkingen over.
Nu kwam het financiële plaatje naar voren. Op de tafels lag het financieel jaaroverzicht voor iedereen ter inzage. Aan de hand van dit overzicht geeft onze penningmeester een duidelijke uiteenzetting over de stand van zaken bij onze vereniging. Ook werd er nog een nadere toelichting gegeven over het positief saldo. Zoals ieder jaar waren er ook nu weer enkele vragen, welke door de penningmeester op een duidelijke manier werden beantwoord.
Ook het verslag van de kascontrolecommissie was positief zodat er aan het bestuur decharge verleend kon worden met betrekking tot het gevoerde financiële beleid. Jac Neesen was aftredend, als nieuw lid van de commissie werd Jose Kuepers benoemd.
Hierna werd door de voorzitter een uiteenzetting gegeven over de bestuurssamenstelling. Door het overlijden van Huub Grommen bestaat het bestuur momenteel uit 8 personen. Men wil het bestuur terug te brengen naar 7 personen. Dit wil men realiseren door een natuurlijk verloop,  als bijvoorbeeld een van de huidige bestuursleden zich niet herkiesbaar stelt.
Tenslotte stond de rondvraag op de agenda. Enkele personen maakten hier gebruik van door vragen te stellen over de afdracht van contributie naar de Centrale KBO/PCOB en over de samenstelling van het infoloket. Deze vragen werden naar tevredenheid beantwoord door de penningmeester en de voorzitter.
Hierna was er een korte pauze. Tijdens de pauze kreeg iedereen koffie met vlaai.
Hierna was er een optreden van “De Moorblumkes” uit Velden. Deze groep bracht een mooi programma over de gebruiken en anekdotes zoals zij die in vroeger tijden hadden meegemaakt. Op ludieke wijze werden verschillende situaties bezongen. Ondanks het dialect was dit een mooie afsluiter die iedereen kon waarderen.
Als afsluiting van deze ledenvergadering was er de loterij.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en wenst hen wel thuis.
De foto’s van de jaarvergadering zijn op de website geplaatst onder het kopjeFoto’s

Dit bericht is geplaatst in Algemene berichten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *